SERVIS BIELEJ TECHNIKY práčky, umývačky riadu, elektrické, plynové rúry, varné dosky ...

Chybové kódy práčky
Whirlpool
Whirlpool je americká značka a jednotka vo výrobe bielej techniky, domácich spotrebičov a rôznych
vybavení v domácnosti. Vo väčšine spotrebičov má zavedenú funkciu 6. zmysel, ktorá má za úlohu dosiahnuť
čo najmenšiu spotrebu energie a času pri maximálnych výsledkoch.
F01 Problém s prívodom vody do práčky
· Tlak vo vodnom potrubí je príliš nízky, voda netečie podľa potreby - skontrolujte tlak vody v
potrubí.
· Snímač hladiny vody prestal fungovať - skontrolujte jeho funkciu.
· V plniacom ventile je uzáver alebo vodovodný kohútik nie je úplne otvorený - uistite sa, že
kohútik je úplne otvorený a ventil nie je upchatý.
F02 Problém s uzavieracím mechanizmom
· Zámok dvier je zablokovaný - skúste reštartovať práčku alebo ju vypojiť zo zásuvky, zavolajte
servisného technika, dverový mechanizmu môže byť poškodený.
F02 Povolenie funkcie AquaStop
· Elektrický ventil, ktorý zodpovedá za plnenie vody, je zablokovaný - opravte alebo vymeňte
ventil.
· Dochádza k úniku vody - skontrolujte priepustnosť odvodnenia, odstráňte nečistoty alebo opravte
poškodené časti.
F06 Porucha signálu tachogenerátora
· Porucha pružnej podložky v tachogenerátore - namontujte podložku na svoje miesto.
· Spojenie medzi ovládacím panelom a tachogenerátorom bolo prerušené - opravte elektrický
obvod medzi riadiacou doskou motoru a tachovým meničom.
F08 Porucha výhrevného telesa
· Ohrievač vody vyhorel alebo došlo k inému poškodeniu - vymeňte ohrievač alebo opravte jeho
zapojenie.
· Ochranný tlakový spínač sa zlomil - vymeňte poškodený spínač.
· Elektrický regulátor je poškodený - vymeňte poškodený regulátor alebo utesnite kontakty v
elektrickom obvode.
F5 Porucha termistora
· Termistor je poškodený - vymeňte termistor.
· Odpojenie termistora - skontrolujte pripojenie termistora.
F12 Problém ohrevu vody
· Voda sa neohrieva, kvôli poruche vykurovacieho zariadenia alebo tlakového spínača -
vymeňte poškodený ohrievač alebo tlakový spínač.
· Vedenie, ktoré prepojuje ohrievač a regulátor je poškodené - skontrolujte vodiče, ktoré
spojujú regulátor s ohrievačom, odstráňte zistené závady a svorky utiahnite.
· Ohrievanie vody zlyhalo - po overení prítomnosti poškodenia snímača teploty opravte ovládací
panel a vymeňte termistor.
F13 Problém s pritekajúcou vodou
· Voda sa nevleje do zásobníku kvôli vysokému tlaku vo vodovode - skontrolujte tlak vody v
prívode.
· Priehradka na prací prostriedok je upchatá - je potrebné očistiť nádobku na prací prostriedok.
· Voda priteká pomaly kvôli znečistenému filtru - vyberte sitko ventilu a očistite ho.
F13 Uvoľnený motor (vibrácie)
· Motor je uvoľnený - treba ho upevniť a skontrolovať.
F15 - Uvoľnený remeň (chyba otáčok)

F23 Snímač hladiny vody
· Snímač hladiny vody je rozbitý - nemôže snímať hladinu vody - skontrolujte tlakový spínač a
vymeňte za nový alebo opravte pripojenie.
F27 Problém s elektromotorom
· Nesprávne umiestené reverzné relé na doske riadiaceho modulu spôsobuje, že motor sa otáča
iba jedným smerom - skontrolujte relé.
FP Porucha v odtoku
· Odtok môže byť upchatý, skúste ho vyčistiť.
Whirlpool
F02 - Zámok dvierok
F05 - Snímač teplotného čidla (väčšinou vodný kameň na snímači)
F06 - Porucha elektrorozvodov (tachodynamo)
F07 - Motorová jednotka (kontakty)
F08 - Porucha výhrevného telesa
F09 - Preplnenie vodou (hadica, čerpadlo) /môže byť spôsobené aj penou/
F10 - Prehriaty motor
F11 - Komunikačná chyba programátora (skontrolovať konektory motora)
F12 - Porucha výhrevného telesa (prehriatie) /častá porucha spôsobená prepálením telesa, môže byť
spôsobená aj zanesením hladinového merača - plastová nádobka s hadičkou vedľa telesa/
F13 - Uvoľnený motor (vibrácie)
F15 - Uvoľnený remeň (chyba otáčok)
F23 - Pretečenie vody (tlakový spínač), /vyskytuje sa pri kolísaní tlaku vody často u domáceho
čerpadla/, vypustiť vody a použiť reset tlačidlo

Electrolux
Electrolux je švédska spoločnosť so sídlom v Štokholme. Je druhým najväčším výrobcom spotrebičov.
Prevažne vyrába domáce spotrebiče, na svojom konte má však aj spotrebiče pre profesionálne využitie.
Svoje spotrebiče predáva pod rôznymi značkami vrátane vlastnej.
EFO Zanesený prachový filter, voda v spodnej časti práčky alebo sa tvorí nadmerná pena
· Nadmerná tvorba peny - použite správne množstvo pracieho prostriedku, väčšie množstvo môže
spôsobiť nadmerné penenie.
· Prívod a odvod vody - skontrolujte, či je v poriadku prívod a odvod vody.
· Napúšťacia hadica - skontrolujte, či nie je zanesená alebo či voda preteká dostatočne rýchlo
(skontrolujte pomocou vedra, 10-litrové vedro by malo byť zaplnené za 1 minútu)
EH0 Frekvencie mimo normu
· Pravdepodobnosť poškodenia ventilu alebo elektroniky - kontaktujte servisného technika.
E20, E21 Rôzne poruchy
· Čerpadlo odvádzania z práčky - čerpadlo môže byť zanesené alebo poškodené.
· Kontrola cudzích predmetov vo filtri - skontrolujte, či sa vo filtri nevyskytujú cudzie predmety.
E40, E41 Porucha otváracieho mechanizmu
· Dvierka sa nedajú zavrieť alebo otvoriť - bude potrebné zavolať servisného technika, možná
chyba v elektronike.
E50, E51 Motor napájacieho okruhu
· Chyba v motore napájacieho okruhu - kontaktujte servis, je potrebná výmena plochého kábla.
E90, E91 Chyba elektroniky
· Chyba v komunikácií elektroniky - pravdepodobne bude potrebné vymeniť obehové
čerpadlo/elektroniku, kontaktujte servis.
ELECTROLUX, ZANUSSI
E11 - problém s napúšťaním vody.
E13 - presakovanie vody.
E21 - výskyt problému s odtokom: voda nebol vypustená po dobu viac ako 10 minút.
E23 - stroj signalizuje poruchu vypúšťacieho čerpadla.
E24 - porucha v práci odtokového čerpadla.
E33 - nekoordinovaná prevádzka snímačov hladiny vody.
E35 - zistil sa problém plnenia vodou. Hladina vody v nádrži je vyššia ako je normálne.
E36 - poškodenie snímača hladiny vody.
E37 - snímač hladiny vody je chybný.
E39 - porucha snímača hladiny vody.
E41 - dvierka práčky nie sú dobre zatvorené.
E42 - systém zistil poruchu zámku dverí.
E43 - chybný zámok.
E44 - systém zistil poruchu snímača zatvárania dverí.
E45 - chyba v riadiacom okruhu (v elektronickom regulátore).
E51 - porucha hnacieho motora, ktorej predchádzal skrat v riadiacom prvku.
E52 - medzi elektronickým regulátorom a tachogenerátorom nie je žiadny kontakt.
E53 - porucha činnosti ovládacieho obvodu hnacieho motora.
E54 - porucha jednej z dvoch kontaktných skupín motora zlyhala.
E61 - je porušený teplotný režim, voda nedosiahne teplotu nastavenú programom.
E66 - systém zistil poruchu relé.
E71 - porušenie činnosti snímača teploty (zvýšený odpor).
E82 - systém zistil problémy pri obsluhe voliča (zariadenie na výber programov a cyklov).
E83 - systém zistil chybu pri čítaní údajov z voliča.
E84 - chyba konfigurácie práčky.
V niektorých prípadoch je nevyhnutné odborné riešenie. Preto by ste mali kontaktovať servisných technikov
Bosch
Robert Bosch GmbH je strojárenská a elektronická spoločnosť. Sídli v Nemecku a sústreďuje sa na výrobu
automobilových dielov. Má pod sebou aj iné značky, pod ktorými vyrába rôzne spotrebiče, práčky, kotle,
umývačky a veľa iného.
E2 Problém s napúšťaním vody
· Voda sa plní pomaly - tlak vody je príliš nízky, bude potrebné skontrolovať senzor tlaku alebo či
nie je upchaté potrubie.
E5 Upchatá odpadová hadica alebo zanesený filter
· Odpadová hadica - skontrolujte, či nie je odpadová hadica umiestnená príliš vysoko alebo či nie je
upchatá.
· Filter - skontrolujte, či nie je upchatý filter vypúšťacej hadice a vytiahnite z neho cudzie predmety.
E16, F16 Otvárací mechanizmus
· Dvere sa nedajú otvoriť/zavrieť - skúste reštartovať práčku alebo ju vypojte z elektriny,
kontaktujte servisného technika, pravdepodobne pôjde o problém v elektrickom vedení.
· Zatvorte dvierka. Ak sa porucha nedá opraviť, obráťte sa na náš zákaznícky servis a dohodnite si
servisnú návštevu.
E17,F17 Porucha napúšťania vody
· Napúšťanie vody - skontrolujte tlak vody a či je vodovodný kohútik otvorený správne.
· Otvorte prívod vody. Ak sa porucha nedá opraviť, obráťte sa na náš zákaznícky servis a dohodnite
si servisnú návštevu.
E18, F18 Prekročená doba čerpania
· Čerpanie vody - skontrolujte čerpadlo vody, reštartujte práčku alebo vypojte z elektriny a znova
zapojte.
· Vykonajte reset práčky jej vypnutím a zapnutím. Ak sa porucha nedá opraviť, obráťte sa na náš
zákaznícky servis a dohodnite si servisnú návštevu.
E19 / F19: čas ohrevu vody prekročený
Porucha spojená s chybovým kódom E19 / F19: „čas ohrevu vody prekročený“ sa neodstráni
sama. Obráťte sa na naše oddelenie zákazníckeho servisu a dohodnite si servisnú návštevu.
E20 / F20: neočakávaný ohrev
Vykonajte reset práčky jej vypnutím a zapnutím. Ak sa chyba nedá opraviť, obráťte sa na naše
oddelenie zákazníckeho servisu a dohodnite si servisnú návštevu

F21 Chyba motora
· Motor - reštartujte práčku, kontaktujte servisného technika.
·
E23, F23 Voda v základni práčky
· Únik vody - voda uniká do základne práčky, kontaktujte servisného technika.
· Porucha spojená s chybovým kódom E23 / F23: „funkcia Aquastop aktivovaná“ sa neodstráni sama.
Obráťte sa na náš zákaznícky servis a dohodnite si servisnú návštevu.
E25 / F25: senzor zakalenia vody nefunkčný
Porucha spojená s chybovým kódom E25 / F25: „senzor zakalenia vody nefunkčný“ sa
neodstráni sama. Obráťte sa na náš zákaznícky servis a dohodnite si servisnú návštevu.
E26 / F26: analógový senzor tlaku nefunkčný
Porucha spojená s chybovým kódom E26 / F26: „analógový senzor tlaku nefunkčný“ sa
neodstráni sama. Obráťte sa na náš zákaznícky servis a dohodnite si servisnú návštevu.
F27: senzor tlaku nefunkčný
Porucha spojená s chybovým kódom E27 / F27: „senzor tlaku nefunkčný“ sa neodstráni sama.
Obráťte sa na náš zákaznícky servis a dohodnite si servisnú návštevu.
E28 / F28: senzor prietoku vody nefunkčný
Porucha spojená s chybovým kódom E28 / F28: „senzor prietoku vody nefunkčný“ sa
neodstráni sama. Obráťte sa na náš zákaznícky servis a dohodnite si servisnú návštevu.
E32 Nesprávna kalibrácia
· kontaktujte servisného technika

LG
LG je juhokórejská spoločnosť, ktorá je najväčším výrobcom mobilných zariadení a televízorov. Značka
má širokú škálu domácich spotrebičov a iných pomocníkov v domácnosti.
IE Chyba prívodu
· Problém s prítokom vody - skontrolujte, či je vodovodný kohútik úplne otvorený alebo filter hadíc
nie je upchatý.
OE Chyba vypúšťania
· Odčerpávanie vody - odtoková hadica môže byť zlomená alebo upchatá. Skontrolujte aj vypúšťací
filter.
UE Chyba bubna
· Zaťaženie bubna - bubon je príliš alebo málo zaťažený, no môže byť aj nevyvážený. Systém je
vybavený korekciou nerovnováhy a snaží sa vyvážiť bubon. Ak sa mu to nepodarí, začne hlásiť
chybu. Následne vytiahnite z bubna prebytok vecí.
LE Chyba zámku
· Chyba motora - chyba nastala medzi riadiacou doskou a motorom, odpojte sieťovú zásuvku a
podržte tlačidlo START/PAUZA po dobu 5 sekúnd a znova pripojte jednotku. Ak nepomôže,
vypnite práčku od elektriny na 30 minút, aby sa motor schladil.
PF Chyba napájania
· Výpadok napájania - mohol spôsobiť napríklad blesk alebo výpadok elektriny. Práčku reštartujte
tlačítkom START/PAUZA.
AE Únik vody
· Dochádza k úniku vody - spustila sa ochrana proti úniku vody, kontaktujte zákaznícku linku.
Chybové kódy na práčkach a umývačkách
ZDIEĽAŤ
·
·
· 0
Táto príručka zhŕňa väčšinu chybových kódov alebo správ, ktoré sa môžu objaviť na displeji/
obrazovke pračiek/umývačiek riadu LG.


Ak ste identifikovali problém s vaším zariadením a chcete podať žiadosť o opravu, kliknite tu
<https://www.lg.com/sk/podpora/zarucna-oprava/ziadost-o-opravu>.

Zoznam chýb a správ
Chyba IE

Chyba prívodu

Značí problém s dodávaním vody. To môže byť spôsobené:
· Kohút prívodu vody nie je úplne otvorený.
· Prekážka vo vstupných hadiciach.
· Filter hadíc je upchatý.
Chyba OE

Chyba vypúšťania

Ak sa voda neodčerpá počas 5 minút, objaví sa DE (chyba vypúšťania). Odtoková hadica môže byť
zalomená alebo zablokovaná alebo môže byť ucpán vypúšťací filter.
Chyba UE

Chyba nevyváženého bubna
To znamená, že zaťaženie je príliš malé, nadmerné alebo nevyvážené. Spotrebič je vybavený
systémom detekcie a korekcie nerovnováhy, kedy sa sám snaží vyvážiť obsah bubna. Ak sa to
nepodarí, zobrazí sa chyba UE. Chyba sa odstráni manuálnym přerovnáním obsahu bubna alebo
vybratím časti obsahu bubna, aby sa znížilo jeho zaťaženie.
Chyba dE

Chyba dveří
Táto chyba sa môže zobraziť po stlačení tlačidla, keď sú dvierka práčky ešte otvorená. Zkontrolujte, či
je oblečenie uložené vnútri v bubne a nebráni zatvoreniu dverí. Dveře i buben musia byť čisté, aby
boli správne zatvorené. Ak sa táto chyba objaví v priebehu alebo ku koncu pracieho cyklu, odporúča
sa zariadenie vypnúť odpojením od elektrickej siete a počkať približne päť minút. Potom ju znova
zapojiť, zapnúť a skontrolovať, či zámok dverí správne funguje. Ak nie, bude potrebné technický
zásah.
Chyba FE

Chyba pretečenia
Voda sa preplňuje kvôli poruche vodného senzora. Najskôr je potrebné skontrolovať úroveň vody. Ak
je moc vysoká, zavrieť vodovodný kohútik, vyprázdniť práčku a kontaktovať autorizovaný servis. Ak je
hladina vody normálna alebo nižšia, odpojiť napájací kábel a počkať 10 sekúnd a znova zapnúť cyklus
prania.
Chyba PE

Chyba hladinového spínača
Snímač hladiny vody nefunguje správne. Odpojte sieťový kábel, počkajte 10 sekúnd a spustite cyklus
znova. Ak sa bude situácia opakovať, uzavrite vodovodný kohútik, odpojte práčku kontaktujte
oddelenie Podpory LG.
Chyba CE

Preťaženie motora
V motore dochádza k preťaženiu. Odpojte sieťový kábel, vyberte bielizeň, uzavrite vodovodný kohútik.
Kontaktujte oddelenie Podpory LG.
Chyba LE

Chyba zámku
Došlo k chybe s motorom. V prípade prvého spustenia práčky sa kód môže jednoducho objaviť kvôli
komunikačné anomáliu medzi riadiacou doskou a motorom. Odpojte sieťovú zásuvku, podržte tlačidlo
Štart / Pauza po dobu 5 sekúnd a znova pripojte jednotku a skontrolujte pomocou cyklu Plákanie /
Odstredenie. Jednotlivé objemné predmety (prešívané prikrývky) alebo iná veľká náplň môže pridať
do bubna extra váhu a zaťažiť motor. Odstráňte niektoré odevy a reštartujte program. Ak to
nepomáha, odpojte prístroj na 30 minút ku schladenie motora. Potom reštartujte prací cyklus.
Chyba PF

Chyba napájanie
Kód PF označuje výpadok napájania. To by mohol spôsobiť nejaký vonkajší faktor, ako napríklad
blesk, ak by práčka nie bežala. Jednoducho ju reštartujte stlačením tlačidla Štart / Pauza.
Chyba dHE

Chyba systému sušenia
Skúste zariadenie vypnúť a vypojiť na 10 sekúnd zo siete. Ak sa po zapojení objaví kód znova,
kontaktujte oddelenie Podpory LG.
Chyba AE

Únik vody
Chyba indikujúca, že došlo k úniku vody v práčke. Spustil sa systém ochrany proti úniku vody
umiestnený v spodnej časti. Kontaktujte oddelenie Podpory LG.
Chyba tE, TE1, TE2, TE3, TE4

Chyba ohrevu
Jedná sa o chybu spojenú s termistorom. Odpojte sieťový kábel a počkajte 10 sekúnd. Potom ho
znovu pripojte a vyberte pomocou tlačidla možnosť Bez odstredenia, aby ste vypustili vodu z práčky
(na zamedzenie úniku vody z dverí). Potom reštartujte prací cyklus. Ak k tomu dôjde znova, uzavrite
vodovodný kohútik, odpojte práčku a kontaktujte oddelenie Podpory LG.
LG
PE - problémy pri prevádzke snímača hladiny vody.
FE - pretečenie nádrže.
DE - problémy so zámkom dverí (skontrolujte, či sú dostatočne utesnené).
IE - problémy pri napúšťaní vody: práčka nemôže získať dostatok vody.
OE - Problémy s drenážou: skontrolujte stav hadice a filtra.
UE - narušenie vyrovnávania bubnov.
TE - teplotný režim nie je dodržaný.
LE - chyba v činnosti blokovacieho mechanizmu.
E3 - systém nemôže určiť zaťaženie.
AE - práčka signalizuje poruchu v systéme automatického vypnutia.
E1 - únik vody.
HE - vykurovací článok je poškodený.
SE - systém zistil chybu spínača pohonu motora.


Gorenje

Slovinská značka Gorenje patrí medzi popredných európskych výrobcov domácich spotrebičov. Zameriava
sa na jedinečný dizajn a predovšetkým dbá na životné prostredie. Pod touto značkou nájdete okrem
domácich spotrebičov aj produkty vykurovania, chladenia alebo kuchynský nábytok.
F2 Porucha zámku dverí
· Zámok na dverách je poškodený - skontrolujte, či sú dvierka správne zavreté a či je zámok
zapojený do dverí.
F4 Menič nemôže kontrolovať motor
· Modul karta menič nemôže ovládať otáčky motoru - skontrolujte pripojenie medzi kartou a
motorom. Skontrolujte hlavnú dosku regulácie.
E3 Chyba plnenia vody
· Voda sa neplní alebo sa plní pomaly - skontrolujte, či je otvorený ventil pre prívod vody ,
skontrolujte filter či nie je zanesený. Problém môže byť aj s tlakom vody.
E4 Porucha motora
· Motor nepracuje správne - zavolajte servisného technika.
E6 Chyba zohrievania vody
· Ohrev vody - reštartujte program, ak sa chyba bude opakovať, kontaktujte servisného technika.
E7 Chyba vypúšťania vody
· Vypúšťanie vody - skontrolujte, či je čistý filter alebo hadica na odvádzanie vody. Skontrolujte, či
nie je upchatý odpad.
Gorenje
F1
Pračka Porucha čidla teploty
Pračka zjistila problém s teplotním čidlem.
Zkontrolujte zapojení do teplotního čidla nebo termistoru
Zkontrolujte termistor nebo čidlo teploty
Pokud je vadné, vyměňte termistor
Kontrola topení
Zkontrolujte zapojení v řídicím modulu nebo časovač
F2
Zjištěna porucha zámku dveří
Dveřní zámek na pračce byl detekován jako vadný, nebo je chybně zapojený
Zkontrolujte, zda byla dvířka pračky správně uzavřena a je správně zapojn zámek dveří
Zkontrolujte zapojení do zámku dveří
Zkontrolujte zámek dveří
Zkontrolujte zapojení v řídicím modulu nebo časovač
F3
Pračka nepodařilo se dosáhnout úrovně hladiny vody
Zkontrolujte, zda je přívod vody a zda je dostatečný tlak k dispozici
Zkontrolujte zapojení voda sacího ventilu a elektrické přípojky
Zkontrolujte zapojení snímače tlaku a elektrických spojení
Zkontrolujte, zda přívodní ventil vody
Zkontrolujte hladinu vody nebo snímač tlaku
Zkontrolujte připojení k hlavním ovládacím modulu nebo časovač
F4
Měnič nemůže kontrolovat motor
Modul Karta měniče, otáčky motoru a napětí elektronická regulace nemůže ovládat otáčky motoru.
Vezměte prosím na vědomí, že tento kód bude zobrazen pouze na modely, které mají střídavý motor
namontován.
Zkontrolujte připojení a zapojení mezi kartou měniče a motorem
Zkontrolujte, zda je motor tacho je kompletní a na místě
Zkontrolujte hlavní desku regulace
Vyměňte kartu, pokud je měnič žádná závada našel na motoru
F5
Pračka ovládání stroje karty a měnič nemůže komunikovat
Hlavní řídící modul nemůže komunikovat s řídící desce otáček motoru nebo karty měniče.
Obvykle, když je hlášena tato chyba chyba bude ležet v kabeláži nebo s kartou měniče a nikoli řídící
modul, který je správně hlásí chybu.
Zkontrolujte kabeláž mezi hlavní řídicí karty a měniče
Zkontrolujte, zda bloky konektor na obou kartách
Vyměňte kartu měniče
F6
Pračka voda topné těleso zjištěn vadný
Byla zjištěna závada v topném okruhu vody, který by normálně znamenalo, že ohřívač mytí je otevřený
okruh.
Zkontrolujte zapojení a připojení k topné vody prvku
Zkontrolujte, zda topné těleso pro kontinuitu
Zkontrolujte, zda termostat nebo termistoru kabeláž a spoje
Zkontrolujte, zda termostat nebo termistor
Zkontrolujte připojení na hlavní ovládací modul
F7
Pračka se nepodařilo vypustit
Pračka se nepodařilo vypustit vodu a zastaví s vodou v ní.
Manuálně Před provedením každé diagnostikou Vypusťte pračku.
Zkontrolujte, zda filtr čerpadla pro jakékoliv obstrukce nebo cizí předměty
Zkontrolujte, zda výstupní hadici vypouštěcí pro každou zablokování nebo ucpání
Zkontrolujte, zda vypouštěcí čerpadlo kontinuity
Zkontrolujte, zda vypouštěcí čerpadlo rotor je dobrá
Zkontrolujte zapojení k čerpadlu a připojení k vypouštěcího čerpadla
Zkontrolujte připojení k hlavní ovládací modul
F8
Zjištěna porucha Pračka motoru
Byla zjištěna závada u hlavního motoru pračky, i když žádný konkrétní údaj o povaze je nabízena.
Zkontrolujte všechny spoje na hlavní hnací motor
Zkontrolujte, zda tacho jednotka motoru
Zkontrolujte, zda uhlíky motoru, pokud je použito
Kontrola motoru armatury
Zkontrolujte připojení k hlavní ovládací modul
F9
Leak zjištěna u modelů praček s Aquastop vybaveno
Tento chybový kód se používá pouze u modelů, Gorenje pračka, které mají svůj systém detekce
netěsností Aquastop vybaveny a nezobrazí u modelů, které nemají tuto funkci.
Zkontrolujte, zda pro všechny úniky a řešení
Zkontrolujte, zda AQUASTOP přívodní hadici
Zkontrolujte připojení k AQUASTOP přívodní hadice
Zkontrolujte připojení k plavidlu úniku detekční zařízení, pokud je vybaveno
Zkontrolujte připojení k hlavním ovládacím modulu

Chybové hlásenia pračiek
Hlási Vám práčka chybu, ale vy neviete, čo znamená?
Väčšina ľudí nevie, čo znamenajú poruchové kódy na práčkach.

Zhromaždili sme pre Vás chybové hlášky najznámejších výrobcov pračiek.
INDESIT
F01 - problémy pri prevádzke hnacieho motora kvôli skratu v riadiacom okruhu.
F02 - nie je signál o prevádzke motora z technogenerátora na elektronický regulátor.
F03 - problémy s prevádzkou snímača teploty.
F04 - zariadenie signalizuje poruchu snímača hladiny vody.
F05 - problémy s odtokom vody.
F06 - signál o poruche tlačidiel.
F07 - stroj upozorňuje, že vyhrievací článok nie je ponorený do vody.
F08 - porucha vykurovacieho telesa.
F09 - porucha elektronického ovládania.
F10 - chyba v činnosti snímača hladiny vody.
F11 - pri prevádzke odtokového čerpadla sa vyskytli problémy.
F12 - komunikačné problémy medzi elektronickým regulátorom a indikačným modulom.
F13 - porucha procesu sušenia.
F14 - porucha sušenia (sušenie sa nezapne).
F15 - porucha sušenia (sušenie sa nevypne).
F17 - chyba pri ovládaní zámku (dvere nie sú tesne zatvorené).
F18 - chyba v prevádzke mikroprocesora.
SAMSUNG
E1 - chyba nastavenia vody.
E2 - problémy pri vypúšťaní vody zo systému (čas odtoku sa líši od času nastaveného výrobcom).
E3 - pretečenie nádrže.
E4 - množstvo bielizne vloženej do práčky prekračuje normu.
E5, E6 - problémy so zohrievaním vody.
E7 - chyba snímača vody.
E8 - teplotný režim nie je dodržaný.
E9 - práčka signalizuje únik vody.
Čo hovorí práčka? Zhromaždili sme všetky chybové kódy pre rôzne modely práčiek ... Konečne viem, prečo
mi toto svieti

Indesit, Ariston
F01 - problémy s prevádzkou hnacieho motora v dôsledku skratu v riadiacom obvode.
F02 - žiadny signál na motore bežiaceho na technogeneratore s elektronickým regulátorom.
F03 - výskyt problému s teplotným senzorom
F04 - stroj signalizuje poruchu snímača hladiny vody.
F05 - ťažkosti s odtokom vody.
F06 - tlačidlo poplachového signálu v sérii SP v rade Ariston Dialogic.
F07 - práčka varuje, že vykurovacie teleso nie je ponorené do vody.
F08 - porucha vykurovacieho telesa.
F09 - zlyhanie elektronického riadenia.
F10 - chyba v snímači hladiny vody.
F11 - výskyt problému s odpadovým čerpadlom.
F12 - problémy v komunikácii medzi elektronickým regulátorom a zobrazovacím modulom.
F13 -chyba v sušení (chybná kontrola siete t0).
F14 - porucha sušenia (sušenie nie je súčasťou).
F15 - zlyhanie sušenia (sušenie nie je vypnuté).
F17 - chyba v blokovacom zámku (dvere nie sú riadne uzavreté).
F18 - chyba v mikroprocesore.
Candy
E01 - problémy s prevádzkou zamykania dverí zariadenia.
E02 - signál problému s prívodom vody: jej hladina nedosahuje alebo prekračuje normu.
E03 - výskyt problému s odvodňovacím systémom.
E04 - stroj signalizuje poruchu s liatím vody: jej úroveň je vyššia ako normálne.
E05 - problémy so snímačom teploty, nie je teplá voda.
E07 - signalizuje problém s hnacím motorom (chybný technogenerátor).
E09 - porucha v hnacom motore (nie je rotujúci hriadeľ).
Asko
E01, Motor fault - chyba v hnacom pohone.
E02, Water inlet fault - signál z radu problémov súvisiacich s vodou.
E03, Draining fault - problémy v odvodňovacom systéme.
E04 - Zariadenie signalizuje, že nemôže poskytnúť dostatočné množstvo vody.
E05, E06 - problémy s horúcou vodou.
Door lock fault - dvere nie sú úplne uzavreté.
Floaming - zvýšené penenie.
Overfilling, Over flov - prepad vody v nádrži práčky.
Termistor fault - chyba práce snímača teploty.
Pressure sensor error - snímač hladiny vody je chybný.
Samsung
E1 - chyba bratia vody
E2 - problémy pri vypúšťaní vody (doba vypúšťania je odlišná od stanovenia výrobcu).
E3 - pri naberaní voda dosiahla úroveň „pretečenia“.
E4 - množstvo bielizne vloženej do práčky je vyššia, než je obvyklé.
E5, E6 - problémy teplej vody.
E7 - chyba v snímači vody.
E8 - teplotné podmienky nie sú splnené.
E9 - práčka signalizuje únik vody.
LG
PE - problémy s prevádzkou senzora hladiny vody.
FE - nádrž je pretečená vodou.
DE - problémy s dverovými blokátormi (skontrolujte, či je dostatočne uzavretý).
IE - problém s naberaním vody: práčka nemôže nabrať dostatok tekutín.
OE - problémy s odtokom: je nutné skontrolovať stav hadice a filtra.
UE - porušenie vyvažovania bubna.
tE - teplotné podmienky nie sú splnené.
LE - chyba v blokovacom mechanizme.
CE - práčka signalizuje preťaženie hnacieho motora.
E3 - systém nemôže určiť zaťaženie.
AE - práčka signalizuje poruchu automatického vypnutia systému.
E1 - únik vody v dne.
HE - vykurovacie teleso je porušené.
SE - systém detekoval chybu vypínača hnacieho motora.
Kaiser
E01 - žiadny signál na uzavretie poklopu: pranie je zastavené.
E02 - zariadenie signalizuje, že čas plnenia nádrže prekročila 2 minúty. Systém pokračuje na pranie.
E03 - vypúšťanie vody prekročené o 1,5 minút.
E04 - stroj signalizuje problém napúšťania vody (pretečeniu nádrže). Systém skracuje pranie vypúšťa vodu.
E05 - problém nalievania vody. Pokiaľ po 10 minútach nenastane žiadny signál zo senzora „nominálna úroveň
“ práčka sa zastaví.
E06 - problém s odvodnením. Ak sa po 10 minútach nenastane žiadny signál „prázdna nádrž“ senzorom,
práčka sa zastaví.
E07 - voda vyteká do žumpy.
E08 - nastavenie siete nie je správne. Výrobcovia odporúčajú napätie 190-253 voltov.
E11 - porucha blokovania zámku.
E21 - chyba v poháňacom zariadení. Pranie sa zastaví.
E22 - hnací motor sa otáča sám o sebe, bez príkazu.
E31 - porucha snímača teploty (s najväčšou pravdepodobnosťou, to predchádza ku skratu v reťazci).
E32 - porucha teplotného snímača (otvorený obvod).
E42 - zlyhanie, dvere boli blokované po dobu 2 minút po praní. Electolux, Zanussi
E11 - stroj zistil problém s nahromadenou vodou.
E13 - únik vody v pracom bubne stroja.
E21 - výskyt problémov s odvodnením: voda sa neodstráni z nádrže po dobu 10 minút.
E23 - stroj signalizuje zrútenie triak (vypúšťacie čerpadlo).
E24 - vznik problémov s odvodnením: Systém zistil poruchu vypúšťacieho čerpadla okruhu triak.
E33 - nezodpovedajúca operácia snímača hladiny vody.
E35 - problém napúšťania vody. Hladina vody v pracovnej nádrži je vyššia, než je obvyklé.
E36 - poškodenie senzora, ktorý varuje v neprítomnosti PETN o požadovanom množstve vody.
E37 - porucha snímača vodnej hladiny.
E39 - snímač pre zlyhanie pretečenia hladiny vody.
E41 - dvere nie sú úplne uzavreté.
E42 - porucha systému zamykania zámku poklopu.
E43 - chybný triak uzamknutia zámku.
E44 - systém detekoval prerušenie snímača uzatváracieho poklopu.
E45 - neschopnosť uzamknúť ovládací poklop (elektronický regulátor).
E51 - zlyhanie hnacieho motora, ktorá predchádzala ku skratu v ovládacom prvku - triak.
E52 - nedochádza ku kontaktu medzi elektronickým regulátorom a otáčkomerom.
E53 - porušenie kontrolného pohonu obvodu.
E54 - zlyhanie jedného z týchto dvoch skupín kontaktov spätných relé hnacieho motora.
E61 - narušené teplotné podmienky, voda nedosahuje teplotu nastavenú v programe.
E66 - porucha systému je detekovaná PETN relé.
E71 - narušený snímač teploty (vysoký odpor).


WHIRLPOOL
FH Práčka sa nepodarilo naplniť vodou Žiadna voda zistené zadanie stroj alebo
tlakového spínača aktivácia nie je detekovaný. Ak po 30 sekundách kontrola nezistí vody do stroja a potom
ventily sa vypne a chybový kód sa zobrazí. Ak kontrola obrátila vody ventily a po 8 minútach prietokomer
zistil 10,5 litrov vody prechádzajúcej cez to, ale nebol zistený tlakové spínače aktivácie potom vodný ventil sa
vypne a chybový kód sa zobrazí. Stlačením tlačidla Pauza / Storno dvakrát vymazať zobrazovanie chýb. · Ak
je voda v práčke:  o Uistite sa, že oba ventily na vodné kohútik alebo kohúty sú zapnuté celú cestu o
Skontrolujte, či je pripojený k sieti alebo zlomený sacích hadíc alebo upchatie obrazovky v sacích ventilov o
Skontrolujte, či prívodný ventil prevádzku · Ak je voda v práčke:  o Skontrolujte, či vypúšťacie prevádzku
čerpadla o Tlakový spínač Hadica je v dobrom stave a správne pripojený k vaňou a tlakovým spínačom ·
Skontrolujte, či nie je problém sifón · Skontrolujte pripojenie drôtov k; ventily, tlakový spínač, vypúšťacie
čerpadlo, prietokomer, a centrálnej riadiacej jednotky (CCU) · Skontrolujte všetky hadice pre prípadné
netesnosti · Kontrola tlaku prepnete · Skontrolujte prietokomeru prevádzky *** (obvykle prietokomer) *** ·
Skontrolujte CCU prevádzku

F02 Voda sa nepodarilo časová Ak odtok dlhšie ako osem minút, sú vodné ventily vypne a
F02 chybový kód sa zobrazí. Stlačením tlačidla Pauza / Storno dvakrát vymazať displej. · Skontrolujte, či
vypúšťaciu hadicu a uistite sa, že nie je zapojený alebo zlomený · Skontrolujte elektrické pripojenie na
čerpadlá a uistite sa, že čerpadlo beží. · Skontrolujte, či vypúšťací filter čerpadla pre cudzie predmety · Ak sa
vyššie uvedené neodstráni problém vymeniť čerpadlo Po 4 minútach bude "Sud" chyba sa zobrazí, potom 4
minúty neskôr F02 chybový kód sa zobrazí.

F05 Voda tempoerature Chyba snímača Ak sa počas kroku ohrev vody v umývacom
cykle, teplota vody snímač (NTC) hodnota je mimo rozsah, alebo vykurovací okruh zlyhal, bude F05
chybový kód sa zobrazí. · Skontrolujte Snímač teploty vody a vykurovacie teleso a Element Relay ·
Skontrolujte pripojenie k senzoru, vykurovacie teleso a Relay

F06 Motor otáčkomer chyba Ovládanie je schopný správne detekovať otáčky motora a
stroj vypnutý. Ak dôjde k zlyhaniu pri vysokej rýchlosti rotácie dvere sa odomkne po 3 minútach. ·
Skontrolujte pripojenie drôtov medzi Hnací motor / otáčkomer  · Skontrolujte, motorová jednotka (MCU), a
medzi MCU a centrálnej riadiacej jednotky (CCU) · Skontrolujte hnací motor · Skontrolujte MCU ·
Skontrolujte drôtov

F07 Motorová jednotka (MCU) chyba  Centrálna riadiaca jednotka zistila krátka v
riadiacej jednotke motora. Ak dôjde k zlyhaniu pri vysokej rýchlosti rotácie dvere sa odomkne po 3
minútach. · Skontrolujte pripojenie drôtov medzi hnacieho motora a riadenia motorovej jednotky (MCU) ·
Skontrolujte zapojenie medzi MCU a centrálnej riadiacej jednotky (CCU) · Skontrolujte MCU · Skontrolujte
hnací motor · Skontrolujte drôtov

F09 Práčka je preplnený vodou  Ak pretečeniu kontakt na tlakový spínač je uzavretý pre
viac ako 60 sekúnd pretečeniu stavu dôjde. V pretečeniu stave, dvere zostávajú zamknuté, a vypúšťacie
čerpadlo bude bežať neustále, aj keď je pauza / zrušiť stlačiť dvakrát a na displeji sa vymaže. Odpojte
práčku do prevádzky. · Skontrolujte, či vypúšťaciu hadicu a uistite sa, že nie je zapojený alebo zlomený ·
Skontrolujte pripojenie drôtov k čerpadlom a tlakovým spínačom a centrálnej riadiacej jednotky (CCU) ·
Skontrolujte / vyčistite vypúšťacie čerpadlo filter cudzích predmetov · Skontrolujte, či zlyhanie čerpadlom ·
Skontrolujte prívodný ventil pre správne vypnutie · Skontrolujte, či tlakový spínač pre správnu funkciu

F10 Práčka motorová jednotka (MCU) prehriata  Motor Control Unit (MCU) chladič
Tepelná spúšť Ak tepelná ochrana na dreze tepla MCU príliš horúce, bude to otvoriť tepelnou ochranou na
chladiči, ktorý sa zastaví motorické funkcie a ako F10 sa zobrazí. · Skontrolujte, či pre správnu inštaláciu ·
Uistite sa, že práčka sa nenachádza v blízkosti zdroja tepla a má riadne vetranie. · Skontrolujte pripojenie
drôtov k MCU, motora a centrálnej riadiacej jednotky (CCU) · Skontrolujte Drive systém pre všetky
opotrebovaných alebo zlyhala komponentov · Skontrolujte MCU · Skontrolujte, či motor

F11 Communnications chyba medzi kontrolných kariet Sériová komunikácia chyba
komunikácie medzi centrálnej riadiacej jednotky (CCU) a kontrolu motorovej jednotky (MCU) nemôže byť
správne odoslaný. · Skontrolujte pripojenie drôtov k MCU, motora a centrálnej riadiacej jednotky (CCU) ·
Skontrolujte Drive systém pre všetky opotrebovaných alebo zlyhala komponentov · Skontrolujte MCU ·
Skontrolujte CCU · Skontrolujte, či motor · Skontrolujte drôtov

F13 Zásobník na okruhu chybu Ak je zásobník motor nie je schopný byť riadený k jej
správnej polohy. · Skontrolujte mechanickú väzbu od stojana motora na hornej časti stojanu. · Skontrolujte
pripojenie drôtov na stojane motora a centrálnej riadiacej jednotky (CCU) · Skontrolujte, či motor
dávkovača